Регистриране на компания – сигурният старт на вашия бизнес

Входирането на данните на компания е отговорна мисия, с която се слагат основите на нов правен субект. Към дадената практика трябва да се подходи с особено голямо наблюдение, и ще са избегнати евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, за нейното нарастване или изменение.

Registration of foundation

Какъв е начина за регистриране на строителна фирма?


● Вариантът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много фин детайл и правилното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка от тях е от определящо значение за бъдещето на всяка българска фирма. При регистрацията на фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и начина на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се приготвят много специфични документи, сред които са акта за създаване и протокола (наименованието на точно тези така нужни документации са различни при различни правни форми), декларации по образец и лиценз или позволение, ако естеството на работата го иска по наредба;
● Наложително е да се отвори сметка за парични средства за учредителния капитал и да се внесе изискваната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди внасянето на документацията за вписването им в Търговския Регистър е нужно да се заплати таксата на държавата;
● Изискуемите от АВ документации следва да бъдат попълнени изчерпателно и да са входирани по надлежния ред, понеже ако има липси, нередности или неточни факти АВ ще откаже регистрирането.

Ако имате нужда от фирмени промени или ликвидация на Фирма, може да намерите в сайта повече информация.

За коректно и четливо писане на документацията вписването в Търговския регистър е наистина бързо (до 3 дни) и без проблеми. След регистрацията на фирмата в АВ документите автоматизирано се препращат в Националната Агенция За Приходите.
Помощ от професионалист – ключът към сполуката
Опасно е да разчитате изцяло на интернет като единствен източник на информация за регистрация на фирма, особено при непълно познаване на законовата разпоредба. Независимо циркулиращите в интернет порстранството формуляри и бланки, които трябва да се запълнят, би могло да се окажат много стари, неверни или непълни. Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на собственото Ви дружество и предстоящата му дейност. Наемането на специалист за вписването на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа активност. Ще можете да измислите най-удачния избор за избор на правна форма, като добре се запознаете с бъдещите си задължения и права. Екипът, на който се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички необходими документи и ще се постарае за навременното им вписване в ТР. От вас се иска просто подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път с сканиране или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна дейност, която изисква точност и професионализъм. За да бъдете уверени и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на основите й.